ALGEMENE VOORWAARDEN NOTARIS IJDEMA

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

Notaris
Onder notaris wordt verstaan mw. mr. P.W.M. IJdema, haar waarnemer en haar kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

Opdrachtgever
Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtsperso(o)n(en) die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.

Opdracht
Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.

ARTIKEL 2 - TOEPASSINGSGEBIED

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan de notaris wordt verstrekt.

ARTIKEL 3 - TARIEVEN EN MEERWERK

 1. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is de notaris bevoegd een hoger bedrag dan het in het vorige lid bedoelde bedrag in rekening te brengen. Dit geldt ook in het geval een offerte is uitgebracht.

ARTIKEL 4 - NIET DOORGEGANE AKTE - INGETROKKEN OPDRACHT

Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. De notaris is bevoegd terzake van die werkzaamheden, alsmede na een ingetrokken opdracht aan de opdrachtgever te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 5 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler (hetzij direct, hetzij indirect) van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij/zij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

ARTIKEL 6 - OVERLIJDEN OPDRACHTGEVER

Ingeval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn/haar rechten en verplichtingen over op zijn/haar rechtverkrijgenden onder algemene titel.

ARTIKEL 7 - BETALING

Betaling van het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dient te geschieden vóór het tijdstip van passeren van de akte(n), tenzij de notaris anders aangeeft, dan wel indien geen akte(n) wordt/worden gepasseerd, binnen veertien dagen na factuurdatum.

De notaris is bevoegd tussentijds te declareren en/of voorschotten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8 - KOSTEN VAN INVORDERING

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium en/of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn/haar vordering maakt, alsmede terzake van de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij/zij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

ARTIKEL 9 - WERKZAAMHEDEN

 1. De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem/haar als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.
 2. De notaris zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen.

ARTIKEL 10 - KLACHTEN

Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij/zij deze klachten eerst aan de notaris naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:

 • de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of
 • de desbetreffende Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaat-Notarissen; en/of
 • de burgerlijke rechter.

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE NOTARIS

 1. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
 2. De in het vorige lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem/haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem/haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1. van dit artikel geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn/haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de vorige leden van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn/haar kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.
 5. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van door de notaris ingeschakelde derden is uitgesloten.

ARTIKEL 12 - RECHTSKEUZE

Op de rechtsverhouding tussen de notaris en zijn/haar opdrachtgever en zal Nederlands recht van toepassing zijn. Uitsluitend de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de notaris en de opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.